Nabór na stanowisko urzędnicze kierownika administracyjno-gospodarczego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze kierownika administracyjno-gospodarczego.

Przedmiot naboru:

Stanowisko: kierownik administracyjno-gospodarczy

Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi, pl. Niepodległości 7, 59-500 Złotoryja.

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Wymagania podstawowe:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karne skarbowe.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Wykształcenie wyższe o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i posiada 2 letnią praktykę, lub wykształcenie  średnie i 6 letnią praktykę.
 • Znajomość zagadnień ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych.
 • Znajomość Prawa Oświatowego,  Ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela,  Prawa pracy i Kodeksu Pracy.
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i oprogramowania (pakiet Office);
 • umiejętność stosowania przepisów;
 • kreatywność;
 • dyspozycyjność;
 • umiejętność pracy w zespole, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych;
 • sprawna organizacja pracy;
 • umiejętne kierowanie zasobami ludzkimi.

Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • zapewnienie właściwej organizacji stanowisk pracy, koordynacji nadzoru nad pracownikami obsługi;
 • prowadzenie spraw związanych z właściwym zarządzaniem majątku szkoły;
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją zamówień publicznych (przetargi, zapytania ofertowe itp.);
 • wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem  remontów oraz nadzór nad nimi;
 • zapewnienie sprawności eksploatacyjno-technicznej budynków i urządzeń terenowych, boiska, placów  zabaw itp. oraz zabezpieczenie majątku szkolnego;
 • sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie zatrudnienia i innych wynikających z obowiązków kierownika administracyjnego;
 • opracowywanie wewnętrznych regulaminów i procedur;
 • obsługa SIO (System Informacji Oświatowej).
 • opracowanie procedur i gromadzenie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków dodatkowych, w tym umowy najmu, dzierżawy, użyczenia itp.
 • rozliczanie ogrzewania i zużycia ciepłej wody w budynkach ogrzewanych przez szkołę.
 • sporządzanie wykazu premii, prowadzenie ewidencji czasu pracy .
 • prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z zatrudnianiem nowych pracowników administracji, obsługi oraz nauczycieli, (prowadzenie akt osobowych i wszystkich czynności  związanych z prawidłowym obsługiwaniem zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły);
 • sporządzanie umów o pracę z pracownikami szkoły, wystawianie świadectw pracy i innych zaświadczeń i dokumentów związanych ze sprawami kadrowymi szkoły.
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora szkoły.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu lipcu 2021 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys/cv,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie świadectw pracy, potwierdzający wymagany staż, dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, są obowiązani do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia),
 9. oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

Z podstawowymi dokumentami dotyczącymi pracy szkoły kandydaci powinni zapoznać się poprzez stronę internetową www.sp1zlotoryja.pl.

Oferty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej  w Złotoryi, pl. Niepodległości 7, 59-500 Złotoryja, w zaklejonych kopertach, z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Kierownik Administracyjno - Gospodarczy”, w terminie do 16.08.2021r. (liczy się data wpływu do sekretariatu szkoły).

O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z wybranym kandydatem, spełniającym wymogi zawarte w ogłoszeniu i wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną, wstępnie zostanie zawarta umowa na czas określony (3 miesiące).

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Wicedyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotoryi
Renata Śnieszko-Pawłowska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na stanowisko urzędnicze kierownika administracyjno-gospodarczego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi
Informację opublikował:Justyna Fajkisz
Data publikacji:02.08.2021 11:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Justyna Fajkisz
Informację aktualizował:Justyna Fajkisz
Data aktualizacji:02.08.2021 11:43